Томбола на офис Благоевград

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА С НАГРАДИ

„Спечели Телевизор SANG - LE24Z11”

 

I Организатор на ТОМБОЛАТА

      1. Томболата е организирана от „Кредихелп“ ООД, ЕИК:201284228, адрес: гр. София, р-н „Люлин“, жк.“Люлин“, бул.“Панчо Владигеров“ № 21, ет.4, офис 13, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

II ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

     2.1.Участниците в томболата се задължават  да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на томболата, наречени  Официални правила на томболата.

      2.2 Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта www.credihelp.bg за целият период на промоцията.

      2.3  Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след публикуването им на горепосоченият сайт.

      2.4  С участието си в томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

 

III  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1  В промоцията имат право на участие всички лица навършили 18г.

3.2  В промоцията нямат право да участват служители на „Кредихел“ ООД, както и членовете на семействата им.

 

 IV  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 4. Томболата стартира в 00:00:00ч. на 01.01.2019г. и завършва в 24:00:00ч. на 28.02.2019г.

 V КРАТКО  ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Телевизор SANG - LE24Z11

  • ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ : LED TV
  • РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 24.0 "
  • РЕЗОЛЮЦИЯ : HD READY 1366 x 768
  • ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА : 100 Hz
  • HDMI 

VI НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

6. Всяко физическо лице, което до момента не е имало сключен договор за потребителски кредит с „Кредихелп“ ООД или е имало договор за потребителски кредит с „Кредихелп“ ООД, който е приключен в период до 6 (шест) месеца преди датата на новия договор за заем.     

Същото лице трябва да кандидатства  за кредит от търговско дружество „Кредихелп“ ООД, през офиса на дружеството в гр. Благоевград, ул. „Иван Рилски“ № 13 и да сключи договор за паричен заем с размер на главницата над 400 лв. в периода 01.01.2019г. – 28.02.2019г. В томболата не участват клиенти взели кредитен продукт „CrediHelp Overdraft”.

При изпълнение на тази хипотеза потребителят има право да участва в томболата с награда „Телевизор SANG - LE24Z11“, която ще се тегли на 05.03.2019г. от 10:00часа.

 

VII ОТГОВОРНОСТ

7.1 „Кредихелп“ ООД в качеството си на организатор на томболата не носи отговорност  и няма да бъде страна по спорове и/или съдебни дела за използването на наградите.

 7.2 „Кредихелп“ ООД не отговаря за качеството на наградите.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 8.1 Организаторът на томболата има неотменимо право да прекрати по всяко време томболата, като обяви това в съответствие с  част ”II” от тези правила, в случай на констатация на злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини, като обяви това на сайта, посочен по-горе.

8.2 Организаторът на томболата има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона или с настоящите Официални правила за участие в томболата.

8.3 Когато има достатъчно основания да се предположи, че  деянието на Участника би могло да съставлява престъпление от общ характер, Организаторът на томболата сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за индентификацията на извършителя и доказването на извършеното престъпление.

IX СПОРОВЕ

9. Спорове между Организатора на томболата и участниците в нея се решават съгласно настоящите официални правила, както и посредством медиация или сключване на друго споразумение между страните. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

 

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ