Общи условия при вземане на бърз кредит

Политика за защитата на личните данни

 

Информация относно Креди Хелп ООД в качеството ѝ на  Администратор на лични данни и Обработващ лични данни

Име: Креди Хелп ООД

Адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ №21

ЕИК: 201284228

Телефон: 0700 15 250

E-mail:office@credihelp.bg

Информация за контакти в  Креди Хелп, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

Име: Креди Хелп ООД

Адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ №21

Длъжностно лице по защита на личните данни: Г. Николов

E-mail:georgi.nikolov@credihelp.bg

 

Поверителността – основен приоритет  при защита на личните данни

Настоящата политика по защита на личните данни урежда как Креди Хелп ООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Креди Хелп ООД в качеството си на администратор на лични данни и обработващ лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

 

 

Как и какви видове лични данни събираме от и за Вас? Защо са ни необходими?

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Креди Хелп ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с Георги Николов, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Креди Хелп ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

  •  Обхват и Дефиниции:

1.  „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2.  „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3. Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679  („Регистри на дейностите по обработване").

 

  • Цели на обработката на лични данни

1. Съгласно изискванията на Раздел I - Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 Креди Хелп ООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

2. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана от Креди Хелп ООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна комуникация" (P_A2_BG), „Процедура при събиране на лични данни" (P_A13_BG) и „Процедура при получаване на лични данни" (P_A14_BG).

3. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на лични данни при събиране" (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни" (D_A14_BG).

  • Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни

 1. Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.

2. Да коригирате неточни или непълни лични данни.

3. Да поискате изтриване на Вашите лични данни.

4. Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

5. Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

6. Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

- за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия

- за целите на легитимните интереси, включително профилиране

- обработване за целите на директния маркетинг

- обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели

7. Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.

8. Имате право да получите личните данни.

9. Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.

10. Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

  •  Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Креди Хелп ООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.

  •  Креди Хелп ООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се  излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.

  •  В случай че Креди Хелп ООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с „Процедура за трансфер на данни извън ЕС" (P_A44_BG), а субектите на данните се уведомяват предварително с „Информация за обработване на лични данни при събиране" (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни" (D_A14_BG), като се изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни" (D_A49_BG).

 

Компетентни органи за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Нарушения и Уведомяване за нарушения

1. Нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Креди Хелп ООД.

2. В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми Длъжностно лице по защита на личните данни.

3. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Креди Хелп ООД  уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

4. В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, Креди Хелп ООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.

5. Креди Хелп ООД предприема действия според „Процедура при нарушение на сигурността на личните данни" (P_A33_BG).

 

Промени в политиката за поверителност

Креди Хелп ООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

Последна актуализация: 25.05.2018г.

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ